Вторник, 17 Сен 2019, 19:42
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Регистрация | Вход
Меню сайта
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
ЗАТВЕРДЖУЮ
             Директор школи:
Горожанкіна І.Г.________________
20.08.2012.

Положення про методичне об’єднання вчителів Міусинської ЗОШ І  -ІІІ ст..№19
1.Загальні положення
За наявності в освітній установі більше 2 вчителів, що працюють з однієї і тієї ж спеціальності, або більше трьох вчителів, що працюють по одному циклу предметів, створюється МО вчителів, які вдосконалюють свою методичну і професійну майстерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, забезпечують творчі ініціативи, розробляють сучасні вимоги до навчання і виховання молоді.
2. Завдання МО вчителів – предметників
В роботі МО вчителів з різних видах діяльності передбачається вирішення наступних завдань:
вивчення нормативно - інформаційної документації і методичних листів з питань освіти;
вибір курсів варіативної складової навчального плану;
експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету; аналіз авторських програм і методик;
затвердження атестаційного матеріалу для підсумкового контролю, атестаційного матеріалу для випускних класів;
ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішньошкільного контролю;
робота з учнями щодо дотримання норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров'я;
взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;
організація відкритих уроків певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;
вивчення перспективного педагогічного досвіду; експериментальна робота з предмету;
вироблення єдиних підходів до оцінки результатів освоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів з предмету;
ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету;
звіти про професійну самоосвіту вчителів: робота на курсах підвищення кваліфікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;
організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних олімпіад, конкурсів, оглядів; питання стану позакласної роботи з предмету;
формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактич-них засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету у відповідність з сучасними вимогами до навчального кабінету та оснащення уроку.
3. Функції МО
Робота МО організовується на основі плану роботи школи, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів професійної самоосвіти вчителів.
МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги вирішення завдань, викладених в розділі 2. МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики.
Одним з функціональних обов'язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.
4. Права МО вчителів
МО має право рекомендувати керівництву розподіл навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, рекомендувати до оплати роботу педагогічним співробітникам окремих навчальних кабінетів, предметних гуртків, студій, розподіляти методичну роботу окремих педагогів.
МО обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності кадрів та достатніх засобів навчання.
5. Обов'язки вчителів методоб'єднання
Кожен педагог - зобов'язаний:
брати участь водному з МО, мати власну програму професійної самоосвіти;
брати участь з засіданнях МО, практичних семінарах і т.п.;
брати активну участь у розробці відкритих заходів, прагнути до підвищення рівня професійної майстерності;
кожному учасникові МО необхідно знати тенденції розвитку методики викладання предмету, Закон України «Про освіту», нормативні документи, методичні вимоги до категорій; володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.
6. Організація діяльності МО вчителів
МО вчителів обирає голову. План роботи МО затверджується методичною радою школи.
У навчальному році проводиться не менш 4-х засідань МО вчителів, в період між засіданням проводяться практичні семінари з організацією тематичних відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, методичні тижні, предметні олімпіади, позакласні заходи та ін.
В кінці навчального року методичнарада аналізує роботу МО і приймає на збереження план роботи, звіт про виконану роботу.
Дане положення затверджується напедагогічній раді.Термін дії не обмежений.
Аналіз результатів роботи МО за звітний період
Об'єкти аналізу:
характеристика якості (творчого потенціалу) кадрового складу членів МО;
статистичний аналіз змін соціального паспорту навчального закладу (динамічний аспект за останній рік);
статистичні дані, які характеризують об'єм і якість надання виховних послуг;
виявлення проблемного поля (формулювання типових проблем, причин їх виникнення і  проектування системи заходів по їх усуненню);
стан позаурочної роботи з позиції сформованості мотивації педагогів, батьків і учнів, профілактики протиправних дій, проведення сумісних виховних заходів.
Зразковий алгоритм аналізу:
Аналіз кадрового складу (віковий склад, рівень реальної підготовки, результати
просування в освоєнні методичної проблеми, самоосвіта);
Характеристика пріоритетних напрямків роботи МО в минулому навчальному році, їх співвідношення з пріоритетними напрямками регіону, ос-вітньої установи; результативність роботи.
Формулювання цілей і завдань діяльності на наступний навчальний рік з
вказівкою передбачуваного результату з кожного напряму роботи.
Конкретний, особистий внесок кожного члена МО у вирішення того або іншого завдання.
Завдання МО на новий навчальний рік
Вимоги до формування цілей:
головна підстава для висунення цілі дані аналізу наявних освітніх потреб і утруднень вчителів, їх співвідношення з кадровими і матеріальними ресурсами; цілі повинні бути актуальними, адекватними завданням розвитку регіональної освітньої системи;
цілі повинні бути реально досяжними, але напруженими, конкретними, мати комплексний характер, щоб можна було виділити ступінь їх реалізації; цілі повинні мати мотивуючий, стимулюючий і спонукаючий характер; цілі повинні бути відомі всім учасникам освітнього процесу.
Вдосконалення професійної компетентності членів МО
Підвищення кваліфікації (курси ПК, семінари, конференції). Цілі взаємовідвідування позаурочних, методичних, профілактичних занять з педагогами, батьками і учнями. Вивчення нормативних документів МОН України.
Вивчення методики організації навчальної та виховної діяльності при взаємодії з органами культури і спорту, соціального захисту, медичних і правоохоронних органів.
Організація роботи з вивчення досягнень науки і передового педагогічного досвіду.
Зразкова тематика засідань МО
1 коло питань:
- узгодження різних планів, графіків, циклограм (індивідуальних, групових консультацій, звітів по самоосвітній роботі, акцій, місячників, свят);
2 коло питань:
- конструювання і захист проектів (моделей), програм, планів виховної роботи;
3 коло питань:
- практичні форми роботи (семінари - практикуми, круглі столи, відкриті позакласні заходи, педагогічні марафони, тренінги, ділові ігри, моделювання і вирішення педагогічних ситуацій);
4 коло питань:
- вивчення нормативно-правових документів, методичної, інструктивне - методичної літератури з питань виховання;
5 коло питань:
- розробка: посадових інструкцій, критеріїв оцінювання діяльності вчителів та
класних керівників, положень, конкурсів;
6 коло питань:
- підведення підсумків, аналіз діяльності, підготовка підсумкових документів,
розробка системи заходів з усунення виявлених недоліків, розповсюдження передового педагогічного досвіду;
7 коло питань:
- звіти з самоосвітнії роботи членів МО.
Зразкові критерії оцінки роботи методичного об'єднання
Критерії і механізм оцінювання діяльності методичного об'єднання розробляються методичним об'єднанням спільно з науково-методичною (методичною) радою і затверджуються Педагогічною радою освітньої установи.
У педагогічній літературі розглядається декілька підходів до оцінювання методичної діяльності. Наприклад, М.М, Поташник, НА Ковальов, Д.Є.Яковлєва пропонують оцінювати ефективність здійснення функцій методичного об'єднання тільки у зв'язку із змінами, динамікою підсумкових результатів усього педагогічного процесу в установі. Критерії вони формулюють таким чином:
1.Критерій результативності.Мету можна вважати досягнутою, якщо результат навчання, виховання і розвитку дітей, що навчаються у школі, зростає, досягаючи оптимального рівня для кожної дитини.
2. Критерій раціонального використання часу,зростання майстерності педагога відбувається при розумних витратах часу.
Критерій задоволеності педагогів своєю працею,можна вважати досягнутим, якщо в установі створюється творча атмосфера, такий морально-психологічний клімат, при якому посилюється мотивація творчої праці педагогів.
4. Критерій взаємозв'язку методичної роботи усередині установ з державною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
Ефективність здійснення функцій методичного об'єднання можна оцінювати і з погляду розвитку професійно-педагогічної підготовки і діяльності педагогів на підставі двох груп критеріїв:
А. Критерії, що відображають рівень, якого досягають вчителі в своєму професійному розвитку:
рівень знань з: педагогічної і вікової дитячої психології, соціальної психології;
рівень знань теоретичних основ виховання, технологій організації виховного процесу;
рівень організаторських умінь і навичок;
рівень комунікативних здібностей;
рівень загальної культури і цивільної зрілості педагога.

Б. Критерії, що дозволяють оцінити реалізацію управлінських функцій вчителя:
організація виховної роботи з учнями:
взаємодія з педагогічними працівниками і іншими учасниками освітнього процесу, батьками і громадськістю з виховання, навчання, творчого розвитку учнів;
активність позиції вчителя.
Методичні об'єднання можуть ефективно виконувати вищезгадані функції, якщо їх робота буде не формалізована, об'єднання підтримуватиме тісний зв'язок з дослідницькими педагогічними колективами.

Вход на сайт
Календарь
Прогноз погоды
Кошки - мышки
Часы

Copyright MyCorp © 2019 |